ΟΜΑΔΑ

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Απόλλων Πατρών 1926

                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και διακρικτικό τίτλο

« ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 -Κ.Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1926 Κ.Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 13ην Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Αριστοτέλους 11 ,Πάτρα.

Αν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το Νόμο απαρτία για την συνεδρίαση της Γ.Σ, οι κ.κ. Μέτοχοι προσκαλούνται σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ανωτέρω χώρο με τα ίδια ημερήσιας διάταξης στις 23 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημερώσεις -Ανακοινώσεις

2. Εκλογή και Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

3. Λοιπά Θέματα

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γενική Συνέλευση έχουν οι μέχρι την 13 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας (Κανάρη 15). Και στην περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι και την 23ην Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο εγγεγραμμένοι Μέτοχοι.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επειδή από την Εταιρεία δεν έχουν ακόμη παραληφθεί όλοι οι οριστικοί τίτλοι Μετόχων καθώς και δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι οριστικοί τίτλοι , οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, είτε εφόσον προσκομίσουν τους τίτλους μετοχών είτε εφόσον δηλώσουν με έγγραφο τους στα ως άνω γραφεία της Ανώνυμου Εταιρείας, πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην Συνέλευση, αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα δε Νομικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους, μέχρι 8ην Οκτωβρίου , ημέρα Παρασκευή, το πρωί των εργάσιμων ημερών από ώρα 9:00 έως και 14:00.

Και την 18ην Οκτωβρίου , ημέρα Δευτέρα τις ίδιες ως άνω ώρες.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρεία και έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, μέχρι την 8ην Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή, το πρωί των εργάσιμων ημερών από ώρα 9.00 έως και την 14.00.

Και :

Στη περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι και την 18 Οκτωβρίου

ημέρα Δευτέρα , τις ως άνω ώρες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 το κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Πάτρα, 21/09/21

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Αποστολόπουλος